» 
 » 
Хии морин (Бурятская)Текст песни Народные и застольные песни - Хии морин (Бурятская)

Чайковский в рок-аранжировке! Очень необычно, послушай!
Хии морин (Бурятская)
Народные и застольные песни
Хийд дасанай оройгоор
Хии моридууд хиидэнэ. 
Сагаан будээ уртанан удэр
Сахюусан угэнууднай.
Хубуудэй нюуса бодол
Хунуудэй нанан хусэл
Хугшэд хунэй найдал эрмэлзэл
Хуугэдэй эхин дуунууд.
Сумбэр улын орьёлдол
Сэдьхэлнай ундэр байнай
Удэр бури хэшэг дэлгэржэ,
Улзы хутаг оршобогуай!

Дабталга:
Хии моримнай хиидэг лэ!
Хии агаараар хабар намар 
Шуурган санан доро,
Аадар бороон доро,
Уруугаа бэшээ гэшэ хараад, хиидэг лэ!

Дуран зурхэнэй хии морин
Урман зоригоймной дали
Дурлан хунуудэй сээжэ соохо
Уулам дуулим ниидэнэ.
Инаг дуранайм хии морин
Энэ дэлхэй дээрэ нангин
Эльгэ зурхэн доро
Элин-дэлин ниидэнэ.
https://lyrics.primanota.ru/narodnye-i-zastolnye-pesni/xii-morin-buryatskaya.htm